تعاونوا علی البر و تقوی

با اجرای طرح تحول سلامت و واگذاری پایگاه های بهداشتی به بخش خصوصی، هیئت موسس این شرکت با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون و کمک به تحقق عدالت اجتماعی در زمینه‌های بهداشتی و درمانی و حضور موثر در این طرح اقدام به ثبت شرکت تعاونی بهداشتی درمانی نمود.

این شرکت قصد دارد با حضور در پروژه های خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ضمن رعایت کامل حقوق کارکنان و کسانی که با قصد خدمت وارد این شرکت می شود نمایش درستی از خصوصی سازی پروژه های بهداشتی درمانی ارائه نماید.

این شرکت امید دارد به مدد الهی و کمک همکاران و دوستان خود بتواند در سایر عرصه های بهداشتی و درمانی وارد شده و حضوری موفق را رقم بزند.